Ikona telefónu +421 43 455 53 33 Po - Pia 7:30 - 17:00
Ikona shopu Vyskúšajte náš
e-shop »

Všeobecné obchodné podmienky B2B (VOP) spoločnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou 3PO SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „dodávateľ”) a každou fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou (ďalej len „objednávateľ”) prostredníctvom elektronického obchodu, a to:
   1. kúpna zmluva na tovar – komponenty stavby (ďalej len „kúpna zmluva“)
   2. zmluvy o poskytnutí voliteľných služieb vo vzťahu k tovaru zakúpenému na základe kúpnej zmluvy  a to:
    1. o doprave tovaru,
    2. o montáži/demontáži stavby

(ďalej aj „zmluvy o poskytnutí služieb“ alebo jednotlivo „zmluva o poskytnutí služby“)

(ďalej aj len „zmluva“)

  1. Tieto VOP sa nevzťahujú na právne vzťahy medzi dodávateľom a objednávateľom, ktorým je spotrebiteľ.
  2. Ak ďalej v týchto VOP nie je uvedené inak:
   1. Plnením dodávateľa sa rozumie:
    1. v prípade kúpnej zmluvy predaj tovaru špecifikovaného v objednávke (komponentov stavby) za podmienok podľa týchto VOP,
    2. v prípade zmlúv o poskytnutí služieb doprava tovaru a/alebo montáž/demontáž stavby podľa špecifikácie uvedenej v objednávke za podmienok podľa týchto VOP.
   2. Stavbou sa rozumie montovaná stavba s omietkou rôzneho typu (garáží, radových garáží, záhradných domčekov, prístreškov, doplnkových stavieb k rodinným domom a iných stavieb), na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
   3. Vecou sa rozumie tovar – komponenty stavby a/alebo stavba.
  3. Materiály: prospekty, katalógy, výkresy, konštrukčné návrhy a iné materiály obsahujúce údaje o predmete plnenia sa chápu ako informatívne materiály, pokiaľ nie sú výslovne dodávateľom prehlásené za záväzné. Dodávateľ si ponecháva vlastnícke a autorské právo ku katalógom, internetovému obsahu, vlastným vyhotoveniam fotografií plnenia, a to bez výhrad. Objednávateľ nie je oprávnený využívať, prekladať, kopírovať, rozmnožovať alebo inak sprístupňovať tretím osobám akékoľvek materiály súvisiace s plnením, ktoré je predmetom zmluvy.
  4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy.

Článok 2

Predmet a spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

  1. Kúpna zmluva je dojednaním medzi dodávateľom a objednávateľom o podstatných náležitostiach zmluvného vzťahu založeného kúpnou zmluvou, a to najmä o predmete, druhu, termíne plnenia, množstve plnenia, cene, splatnosti a iné.
  1. Objednávateľ si objedná dodanie tovaru, pokiaľ v kúpnej zmluve nie je uvedené inak, spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach.
  2. Objednávateľ zašle dodávateľovi žiadosť o cenovú ponuku s náležitosťami podľa bodu 2.7 týchto VOP a to buď písomne na adresu sídla dodávateľa, e-poštou na e-adresu: info@gardeon.sk, alebo vytvorením prostredníctvom konfigurátora na webovom sídle dodávateľa – www.gardeon.sk. Po doručení žiadosti o cenovú ponuku dodávateľ vypracuje a predloží objednávateľovi do 3 dní cenovú ponuku s náležitosťami podľa bodu 2.8 týchto VOP. Súčasne poskytne objednávateľovi prihlasovacie údaje do elektronického systému dodávateľa, prostredníctvom ktorého objednávateľ odsúhlasí predloženú cenovú ponuku. Ak objednávateľ neodsúhlasí predloženú cenovú ponuku v lehote do 5 dní od jej doručenia, jeho požiadavka bude po tejto lehote stornovaná a bude mu zrušený prístup do elektronického systému dodávateľa.  V prípade, ak chce objednávateľ vykonať zmeny v svojej žiadosti pred odsúhlasením predloženej cenovej ponuky, v elektronickom systéme dodávateľa označí položky, ktoré chce zmeniť, a požiada o novú cenovú ponuku v zmysle vykonaných zmien v žiadosti. Po odsúhlasení cenovej ponuky dodávateľ spracuje dokumenty potrebné pre uskutočnenie záväznej objednávky (náčrt stavby, zálohová faktúra, technické požiadavky na podklad stavby) a predloží ich objednávateľovi. V ďalšom kroku môže objednávateľ prostredníctvom elektronického systému dodávateľa vytvoriť a odoslať záväznú objednávku na základe predloženej cenovej ponuky a dokumentov dodávateľa (ďalej len „objednávka“). Súčasne s odoslaním objednávky objednávateľovi vzniká povinnosť platby. Súčasťou objednávky je aj náčrt stavby a ďalšie dokumenty technickej povahy pripojené k objednávke. V prípade, že objednávka nebude odoslaná do 5 dní od predloženia dokumentov potrebných pre uskutočnenie záväznej objednávky, požiadavka objednávateľa bude po tejto lehote stornovaná a bude mu zrušený prístup do elektronického systému dodávateľa.
  3. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom odoslania objednávky objednávateľom dodávateľovi a riadi sa týmito VOP.
  4. Bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy poskytne dodávateľ objednávateľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy, resp. potvrdenie o prijatí objednávky.
  5. Zmena objednávky môže byť uskutočnená po písomnom odsúhlasení dodávateľa najneskôr do 10 dní odo dňa uhradenia zálohovej faktúry. Objednávateľom požadovaná zmena je záväzná po uzatvorení písomného dodatku ku kúpnej zmluve podľa týchto VOP. Dodávateľ vypracuje objednávateľovi novú cenovú ponuku, ak má požadovaná zmena vplyv na výšku dojednanej ceny. Cenová ponuka schválená objednávateľom je záväzná pre obe zmluvné strany.
  6. Minimálne obsahové náležitosti žiadosti o cenovú ponuku sú:
 • názov objednávateľa,
 • kontaktné údaje objednávateľa v rozsahu: sídlo, tel. číslo, e-mailová adresa,
 • presná špecifikácia plnenia (rozmery, vzhľad, okná dvere a pod.),
 • požadovaný termín dodania.
  1. Cenová ponuka predložená dodávateľom obsahuje najmä:
 • označenie dodávateľa,
 • označenie objednávateľa,
 • dátum a číslo žiadosti o cenovú ponuku,
 • dátum a číslo cenovej ponuky,
 • presná špecifikácia plnenia,
 • celkovú cenu plnenia,
 • platobné podmienky a dodacie podmienky.
  1. Miestom plnenia (prevzatia tovaru) je sklad dodávateľa na adrese: Príbovce 234, Príbovce, 038 42.
  2. Pre zmluvné strany sú záväzné údaje obsiahnuté v objednávke objednávateľa a v cenovej ponuke dodávateľa. Akékoľvek vedľajšie ústne dohody, ktoré nie sú obsiahnuté v kúpnej zmluve a týchto VOP sú irelevantné. Akákoľvek zmena údajov kúpnej zmluvy musí byť písomne potvrdená oboma zmluvnými stranami v písomnom dodatku.

Článok 3

Predmet a spôsob uzavretia zmlúv o poskytnutí služieb

  1. Všeobecné ustanovenia
   1. Zmluva o poskytnutí služby je voliteľným dojednaním medzi dodávateľom a objednávateľom o podstatných náležitostiach zmluvného vzťahu založeného zmluvou o poskytnutí služby, a to najmä o predmete, druhu, termíne plnenia, množstve plnenia, cene, splatnosti a iné.
   2. Pre zmluvné strany sú záväzné údaje obsiahnuté v objednávke objednávateľa a v cenovej ponuke dodávateľa. Akékoľvek vedľajšie ústne dohody, ktoré nie sú obsiahnuté v zmluve o poskytnutí služby a týchto VOP sú irelevantné. Akákoľvek zmena údajov zmluvy o poskytnutí služby musí byť písomne potvrdená oboma zmluvnými stranami v písomnom dodatku.
   3. V prípade, ak má objednávateľ záujem uzatvoriť kúpnu zmluvu a súčasne niektorú zo zmlúv o poskytnutí služieb, žiadosti o cenovú ponuku, cenové ponuky, objednávky a potvrdenia objednávky môžu byť vyhotovené v jednom spoločnom dokumente pre všetky uzatvárané zmluvy.
  1. Zmluva o doprave tovaru
   1. Objednávateľ si môže objednať vo vzťahu k tovaru zakúpenému na základe kúpnej zmluvy dopravu tovaru do miesta plnenia, pokiaľ v zmluve o poskytnutí služby nie je uvedené inak, iba spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach.
   2. Objednávateľ zašle dodávateľovi žiadosť o cenovú ponuku s náležitosťami podľa bodu 3.2.6 týchto VOP a to buď písomne na adresu sídla dodávateľa, e-poštou na e-adresu: info@gardeon.sk, alebo vytvorením prostredníctvom konfigurátora na webovom sídle dodávateľa – www.gardeon.sk. Po doručení žiadosti o cenovú ponuku dodávateľ vypracuje a predloží objednávateľovi cenovú ponuku s náležitosťami podľa bodu 3.2.7 týchto VOP. Súčasne poskytne objednávateľovi prihlasovacie údaje do elektronického systému dodávateľa, prostredníctvom ktorého objednávateľ odsúhlasí predloženú cenovú ponuku. Ak objednávateľ neodsúhlasí predloženú cenovú ponuku v lehote do 5 dní od jej doručenia, jeho požiadavka bude po tejto lehote stornovaná a bude mu zrušený prístup do elektronického systému dodávateľa.  V prípade, ak chce objednávateľ vykonať zmeny v svojej žiadosti pred odsúhlasením predloženej cenovej ponuky, v elektronickom systéme dodávateľa označí položky, ktoré chce zmeniť, a požiada o novú cenovú ponuku v zmysle vykonaných zmien v žiadosti. Po odsúhlasení cenovej ponuky dodávateľ spracuje dokumenty potrebné pre uskutočnenie záväznej objednávky (zálohová faktúra) a predloží ich objednávateľovi. V ďalšom kroku môže objednávateľ prostredníctvom elektronického systému dodávateľa vytvoriť a odoslať záväznú objednávku na základe predloženej cenovej ponuky a dokumentov dodávateľa (ďalej len „objednávka“). Súčasne s odoslaním objednávky objednávateľovi vzniká povinnosť platby. V prípade, že objednávka nebude odoslaná do 5 dní od predloženia dokumentov potrebných pre uskutočnenie záväznej objednávky, požiadavka objednávateľa bude po tejto lehote stornovaná a bude mu zrušený prístup do elektronického systému dodávateľa.
   3. Zmluva je uzavretá okamihom odoslania objednávky objednávateľom dodávateľovi a riadi sa týmito VOP.
   4. Bezodkladne po uzavretí zmluvy poskytne dodávateľ objednávateľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy, resp. potvrdenie o prijatí objednávky.
   5. Zmena objednávky môže byť uskutočnená po písomnom odsúhlasení dodávateľa najneskôr do 10 dní odo dňa uhradenia zálohovej faktúry. Objednávateľom požadovaná zmena je záväzná po uzatvorení písomného dodatku k zmluve podľa týchto VOP. Dodávateľ vypracuje objednávateľovi novú cenovú ponuku, ak má požadovaná zmena vplyv na výšku dojednanej ceny. Cenová ponuka schválená objednávateľom je záväzná pre obe zmluvné strany.
   6. Minimálne obsahové náležitosti žiadosti o cenovú ponuku sú:
 • názov objednávateľa,
 • kontaktné údaje objednávateľa v rozsahu: sídlo, tel. číslo, e-mailová adresa,
 • presná špecifikácia plnenia (napr. tovar, ktorý má byť dopravený),
 • požadovaný termín dodania,
 • a miesto plnenia.
   1. Cenová ponuka predložená dodávateľom obsahuje najmä:
 • označenie dodávateľa,
 • označenie objednávateľa,
 • dátum a číslo žiadosti o cenovú ponuku,
 • dátum a číslo cenovej ponuky,
 • presná špecifikácia plnenia,
 • celkovú cenu plnenia,
 • platobné podmienky a dodacie podmienky.
  1. Zmluva o montáži/demontáži stavby
   1. Objednávateľ si môže objednať vo vzťahu k tovaru zakúpenému na základe kúpnej zmluvy montáž alebo demontáž stavby, pokiaľ v zmluve o poskytnutí služby nie je uvedené inak, iba spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach.
   2. Objednávateľ zašle dodávateľovi žiadosť o cenovú ponuku s náležitosťami podľa bodu 3.3.6 týchto VOP a to buď písomne na adresu sídla dodávateľa, e-poštou na e-adresu: info@gardeon.sk, alebo vytvorením prostredníctvom konfigurátora na webovom sídle dodávateľa – www.gardeon.sk. Po doručení žiadosti o cenovú ponuku dodávateľ vypracuje a predloží objednávateľovi cenovú ponuku s náležitosťami podľa bodu 3.3.7 týchto VOP. Súčasne poskytne objednávateľovi prihlasovacie údaje do elektronického systému dodávateľa, prostredníctvom ktorého objednávateľ odsúhlasí predloženú cenovú ponuku. Ak objednávateľ neodsúhlasí predloženú cenovú ponuku v lehote do 5 dní od jej doručenia, jeho požiadavka bude po tejto lehote stornovaná a bude mu zrušený prístup do elektronického systému dodávateľa. V prípade, ak chce objednávateľ vykonať zmeny v svojej žiadosti pred odsúhlasením predloženej cenovej ponuky, v elektronickom systéme dodávateľa označí položky, ktoré chce zmeniť, a požiada o novú cenovú ponuku v zmysle vykonaných zmien v žiadosti. Po odsúhlasení cenovej ponuky dodávateľ spracuje dokumenty potrebné pre uskutočnenie záväznej objednávky (zálohová faktúra) a predloží ich objednávateľovi. V ďalšom kroku môže objednávateľ prostredníctvom elektronického systému dodávateľa vytvoriť a odoslať záväznú objednávku na základe predloženej cenovej ponuky a dokumentov dodávateľa (ďalej len „objednávka“). Súčasne s odoslaním objednávky objednávateľovi vzniká povinnosť platby. V prípade, že objednávka nebude odoslaná do 5 dní od predloženia dokumentov potrebných pre uskutočnenie záväznej objednávky, požiadavka objednávateľa bude po tejto lehote stornovaná a bude mu zrušený prístup do elektronického systému dodávateľa.
   3. Zmluva je uzavretá okamihom odoslania objednávky objednávateľom dodávateľovi a riadi sa týmito VOP.
   4. Bezodkladne po uzavretí zmluvy poskytne dodávateľ objednávateľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy, resp. potvrdenie o prijatí objednávky.
   5. Zmena objednávky môže byť uskutočnená po písomnom odsúhlasení dodávateľa najneskôr do 10 dní odo dňa uhradenia zálohovej faktúry. Objednávateľom požadovaná zmena je záväzná po uzatvorení písomného dodatku k zmluve podľa týchto VOP. Dodávateľ vypracuje objednávateľovi novú cenovú ponuku, ak má požadovaná zmena vplyv na výšku dojednanej ceny. Cenová ponuka schválená objednávateľom je záväzná pre obe zmluvné strany.
   6. Minimálne obsahové náležitosti žiadosti o cenovú ponuku sú:
 • názov objednávateľa,
 • kontaktné údaje objednávateľa v rozsahu: sídlo, tel. číslo, e-mailová adresa,
 • presná špecifikácia plnenia (rozmery, vzhľad, okná dvere a pod.),
 • požadovaný termín plnenia,
 • a miesto plnenia s uvedením identifikácie pozemku podľa stavu evidencie v katastri nehnuteľností.
   1. Cenová ponuka predložená dodávateľom obsahuje najmä:
 • označenie dodávateľa,
 • označenie objednávateľa,
 • dátum a číslo žiadosti o cenovú ponuku,
 • dátum a číslo cenovej ponuky,
 • presná špecifikácia plnenia,
 • celkovú cenu plnenia,
 • platobné podmienky a dodacie podmienky.

Článok 4

Kvalitatívne a ostatné požiadavky realizácie plnenia

  1. Všeobecné ustanovenia
   1. Plnenie podľa špecifikácie uvedenej v zmluve vykoná dodávateľ riadne v dohodnutom termíne, podľa najlepšieho svedomia.
   2. Objednávateľ je oboznámený s tým, že dodávateľom ponúkané montované stavby, resp. ich komponenty nie sú vodotesné v miestach kontaktu stavby s podkladom a dodávateľ nie je zodpovedný za fyzikálny jav zvaný kondenzácia, ani za prienik vody do stavieb v priestore medzi spodnou hranou steny stavby a podkladom. Na základe dlhoročných skúseností dodávateľ poskytne objednávateľovi rady, ako dané javy odstrániť, prípadne minimalizovať. Objednávateľ berie na vedomie, že montované stavby nie sú murované, nie sú pevne spojené s podkladom a z tohto dôvodu môžu vzniknúť malé odchýlky. Dodávateľ si vyhradzuje právo na malé odchýlky zmien v konštrukcii stavby, pokiaľ tieto zmeny nemajú zásadný vplyv na funkčnosť a vzhľad stavby (ide najmä o presné umiestnenie doplnkov – okien, dverí, spojov, rozmer stavby). Objednávateľ zároveň berie na vedomie, že súčasťou stavby nie je elektroinštalácia ani vodoinštalácia.
   3. Objednávateľ berie na vedomie, že tolerancia rozmerov zmontovanej stavby z konštrukčných dôvodov môže presahovať v priemere do 10 cm pôvodných rozmerov uvedených v náčrte stavby.
  1. Kúpna zmluva
   1. Podkladmi a podmienkami k realizácii plnenia sú s ohľadom na predmet plnenia najmä:
 • objednávka objednávateľa,
 • uhradená zálohová faktúra.
  1. Zmluva o doprave tovaru
   1. Podkladmi a podmienkami k realizácii plnenia sú s ohľadom na predmet plnenia najmä:
 • objednávka objednávateľa,
 • uhradená zálohová faktúra.
  1. Zmluva o montáži/demontáži stavby
   1. Podkladmi a podmienkami k realizácii plnenia sú s ohľadom na predmet plnenia najmä:
 • objednávka objednávateľa,
 • v prípade montáže stavby dodržané požiadavky na podklad pod stavbu vyhotovený objednávateľom podľa bodu 4.4.2 a 4.4.3 týchto VOP alebo vyhlásenie objednávateľa podľa bodu 4.4.4 týchto VOP,
 • uhradená zálohová faktúra.
   1. Objednávateľ sa uzatvorením zmluvy o montáži stavby zaväzuje, že si pred samotnou montážou stavby vo vlastnom mene, na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vzniku škody, v súlade s požiadavkami dodávateľa na kvalitu a technickú funkčnosť, vyhotoví podklad pod stavbu, ktorý musí byť minimálne 7-10 dní pred samotným dňom realizácie montáže riadne zhotovený a pripravený tak, aby stavba, ktorá má byť podľa zmluvy realizovaná, spoľahlivo spĺňala účel, pre ktorý je určená.
   2. Objednávateľ sa uzatvorením zmluvy o montáži stavby zaväzuje, že podklad pod stavbou bude spĺňať Technické požiadavky na podklad stavby, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP a zároveň podklad pod stavbou bude spĺňať všetky nasledovné kritériá:
 • podklad pod stavbou musí byť zhotovený z betónovej platne, zo základových pásov, z betónových základových pätiek alebo zo zámkovej dlažby;
 • podklad pod stavbou musí byť širší aspoň o 100 mm ako je šírka stavby a taktiež dlhší aspoň o 100 mm ako je dĺžka stavby uvedená v zmluve,
 • podklad pod stavbou musí byť vodorovný; maximálna povolená odchýlka je 30 mm;
 • v prípade, že podklad pod stavbou bude zhotovený zo zámkovej dlažby, podklad pod stavbou musí obsahovať betónové podložie pod kockami zámkovej dlažby umiestnené v miestach kotvenia stavby k podkladu a zároveň v miestach spoja stien stavby podľa pokynov dodávateľa; o skutočnosti, že stavba bude umiestnená na podklad zhotovený zo zámkovej dlažby, je objednávateľ povinný informovať Dodávateľa najneskôr do 10 dní od uzatvorenia zmluvy o montáži stavby podľa týchto VOP.
   1. Objednávateľ berie na vedomie, že ak podklad pod stavbou nebude zhotovený podľa bodu 4.4.2 a 4.4.3 týchto VOP, dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o montáži stavby. Dodávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu, ak objednávateľ i napriek nevyhovujúcemu podkladu trvá na plnení podľa zmluvy o montáži stavby, čo je svojím podpisom povinný potvrdiť na Preberacom protokole o prevzatí a odovzdaní staveniska a zmontovanej stavby podľa článku 8.4.1 týchto VOP.
   2. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný najneskôr v deň montáže stavby splniť vo vzťahu k príslušnému stavebnému úradu (ku ktorému vystupuje v pozícii stavebníka) všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to aj napriek tomu, že do dňa úplného zaplatenia ceny plnenia bude stavba vo vlastníctve dodávateľa. Objednávateľ zároveň berie na vedomie, že akékoľvek sankcie uložené mu príslušným stavebným úradom nie je oprávnený uplatňovať u dodávateľa.

Článok 5

Spôsob realizácie plnenia

  1. Dodávateľ zrealizuje plnenie vo vlastnom mene, na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia, a to až do konečného odovzdania riadne zrealizovaného plnenia predmetu zmluvy objednávateľovi.
  2. Dodávateľ môže zadať časť plnenia alebo celú realizáciu plnenia zmluvy tretej osobe.

Článok 6

Dojednaná cena plnenia

  1. Všeobecné ustanovenia
   1. Dojednaná cena za včasnú a riadnu realizáciu plnenia Zmluvy je stanovená dohodou strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. Ak nie je uvedené inak, cenou sa rozumie cena bez DPH, ktorá DPH bude účtovaná v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
   2. Cena plnenia sa riadi cenníkom určeným dodávateľom v čase spracovávania cenovej ponuky na žiadosť objednávateľa o cenovú ponuku. Dodávateľ si vyhradzuje právo osobne dohodnúť s konkrétnym objednávateľom cenové a platobné podmienky konkrétneho objednaného plnenia, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv.
   3. Zľavy a akékoľvek iné zmeny z cenníkovej ceny podliehajú osobnej dohode zmluvných strán.
   4. Poškodenie a zničenie veci po prechode nebezpečenstva škody na objednávateľa nemá vplyv na povinnosť objednávateľa riadne a včas zaplatiť cenu za vec.
   5. Ak nie je písomne dohodnuté inak, dojednaná cena podľa objednávky zahŕňa všetky náklady dodávateľa na riadnu a včasnú realizáciu plnenia podľa zmluvy, vrátane zisku a iných nákladov vzťahujúcich sa k predmetu plnenia zmluvy.
  1. Kúpna zmluva
   1. Dojednaná cena zahŕňa tovar –  komponenty stavby, prípadný obalový materiál na tovar za účelom jeho bezpečnej prepravy a návod na zmontovanie a nezahŕňa náklady na dodanie, montážne práce ani materiály a súčiastky potrebné na montáž stavby.
   2. Cenník tovaru: …uvedené v cenovej ponuke/objednávke…
  1. Zmluva o doprave tovaru
   1. Dojednaná cena zahŕňa prepravu do miesta plnenia vrátane vykládky tovaru.
   2. Cenník dopravy: …uvedené v cenovej ponuke/objednávke…
  1. Zmluva o montáži/demontáži stavby
   1. Dojednaná cena predstavuje všetky montážne práce, materiály a súčiastky, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu realizáciu plnenia zmluvy o montáži/demontáži stavby tak, aby stavba mohla riadne slúžiť svojmu účelu. Dojednaná cena nezahŕňa komponenty stavby ani náklady na ich dodanie a pod. Dodávateľ nevykonáva murárske práce, elektrikárske práce a ani tesnenie spojov jednotlivých častí stavby. Zmluva o montáži stavby nezahŕňa aj prípadnú demontáž stavby a naopak, zmluva o demontáži nezahŕňa aj prípadnú montáž stavby, ale ide o dve samostatné zmluvy, ktoré objednávateľ môže, ale nemusí uzavrieť.
   2. Cenník montáže: …uvedené v cenovej ponuke/objednávke…
   3. Cenník demontáže: …uvedené v cenovej ponuke/objednávke…

Článok 7

Fakturácia a platobné podmienky

  1. Objednávateľ sa zaväzuje do 7 dní od uzatvorenia zmluvy uhradiť 1. časť z celkovej ceny plnenia, ktoré je predmetom zmluvy, vo výške 70% z celkovej ceny za plnenie, ktoré je predmetom zmluvy (ak nie je v zmluve uvedené inak). Dodávateľ vystaví objednávateľovi zálohovú faktúru, ktorá je súčasťou zmluvy. Bezodkladne po odovzdaní plnenia uhradí objednávateľ zvyšnú časť ceny plnenia, ktoré je predmetom zmluvy, t.j. 30% z celkovej ceny za plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, v hotovosti, resp. platobnou kartou osobám povereným dodávateľom  alebo bankovým prevodom na základe dodávateľom vystavenej faktúry so splatnosťou nasledujúci pracovný deň odo dňa odovzdania plnenia. Neuhradením zálohovej faktúry objednávateľom riadne a včas vzniká dodávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy.
  2. Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za skutočne realizovaný rozsah plnenia uvedený v zmluve, v rámci dojednaného rozsahu a za dojednanú cenu (pri použití dojednaných jednotkových cien). Dodávateľ si vyhradzuje právo doúčtovať vo faktúre nadštandardné služby (napr. nadštandardná stavebná úprava), ktorých celková suma bude objednávateľovi vopred oznámená elektronicky prostredníctvom e-pošty alebo osobne pred ich samotným vykonaním a tieto nadštandardné služby v oznámenej cene budú vykonané až po ich schválení objednávateľom.
  3. Pri omeškaní objednávateľa so zaplatením ceny plnenia má dodávateľ nárok na úroky z omeškania vo výške upravenej osobitným predpisom z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia ceny plnenia. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny plnenia stráca objednávateľ nárok na akúkoľvek zľavu z ceny plnenia, ak bola zľava dohodnutá.
  4. Za deň splnenia peňažného záväzku je považovaný deň pripísania dlžnej čiastky v prospech účtu dodávateľa.
  5. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne znižovať výšku platby.
  6. Ak vznikne pri plnení zmluvy nutnosť nadštandardných výdavkov vinou objednávateľa (napr. nepresná alebo neúplná príprava podkladu podľa bodu 4.4.2 a 4.4.3 týchto VOP), uhradí objednávateľ tieto nadštandardné výdavky podľa skutočných nákladov vynaložených dodávateľom vo vyúčtovacej faktúre.

Článok 8

Miesto plnenia, dodacia lehota, dodacie podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia
   1. Dodávateľ riadne a včas odovzdá objednávateľovi plnenie a objednávateľ sa zaväzuje plnenie prevziať v súlade so zmluvou podľa týchto VOP. Dodávateľ odovzdá plnenie podľa zmluvy objednávateľovi v mieste a čase dohodnutom v zmluve.
   2. Za riadne odovzdanie plnenia sa považuje odovzdanie plnenia včas v dojednanom množstve, dojednanej kvalite, bez vád, so všetkými dokladmi, ktoré sú podľa charakteru plnenia vyžadované právnymi alebo technologickými predpismi a vzájomnými dojednaniami alebo inak nevyhnutné k tomu, aby predmet plnenia mohol riadne plniť svoj účel.
   3. Zmenu miesta plnenia musí objednávateľ dodávateľovi písomne včas oznámiť. Pokiaľ zmenou miesta plnenia dodávateľovi vzniknú vyššie náklady, objednávateľ je povinný tieto náklady doplatiť vo vyúčtovacej faktúre.
   4. Objednávateľ je povinný pri prevzatí plnenia toto riadne prezrieť.
   5. Ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré bránia alebo môžu brániť riadnej alebo včasnej realizácii plnenia, alebo môžu mať vplyv na zvýšenie dojednanej ceny alebo zmenu termínu alebo iných dojednaní (najmä omeškanie výrobcu komponentov stavby s dodaním komponentov stavby dodávateľovi, zle pripravený podklad pod stavbou/okolie stavby, nutné drobné stavebné úpravy okolia montáže stavby, nevhodné klimatické podmienky a pod.), oznámi to objednávateľ dodávateľovi, resp. dodávateľ objednávateľovi, písomne alebo elektronicky prostredníctvom e-pošty bez zbytočného odkladu.
   6. Lehotu pre odovzdanie plnenia si dohodnú dodávateľ a objednávateľ v objednávke a začína plynúť odo dňa úhrady zálohy podľa bodu 7.1 týchto VOP, ak sa objednávateľ a dodávateľ písomne nedohodnú inak.
   7. V prípade odôvodneného predĺženia odovzdania plnenia je dodávateľ povinný termín plnenia oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 kalendárnych dní pred týmto plnením e-poštou, čo objednávateľ berie na vedomie.
   8. Termín plnenia je možné predĺžiť v prípadoch, ak:
 1. subdodávatelia, ktorých činnosť kauzálne súvisí s plnením dodávateľa, preukázateľne neplnia svoje povinnosti riadne a načas, prípadne omeškanie dodávky súvisí s technologickými problémami výroby, prípadne inými problémami, pričom dodávateľ túto skutočnosť oznámi objednávateľovi bez zbytočného odkladu,
 2. nastane okolnosť, ktorá má charakter vyššej moci, a to najmä prekážka majúca pôvod v nepriaznivých klimatických podmienkach (napr. bod 8.4.6 týchto VOP), ktoré nebolo možné vopred očakávať a za ktorých nie je technologicky možné dodržať termín plnenia podľa zmluvy alebo v tejto súvislosti možné zabezpečiť ochranu života a zdravia zamestnancov alebo iných poverených osôb, ktoré môžu byť vystavené nebezpečenstvu havárie pri prevoze, pracovnému úrazu, ochoreniu, či inému poškodeniu zdravia alebo ohrozeniu života, pričom dodávateľ túto skutočnosť  oznámi objednávateľovi bez zbytočného odkladu,
 3. sa na tom po uzatvorení zmluvy objednávateľ a dodávateľ písomne alebo elektronicky prostredníctvom e-pošty dohodnú.
   1. Termín plnenia sa predĺži o počet nepriaznivých a nebezpečných dní popísaných vo VOP.
   2. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie dodávateľa nemožným, sú obe zmluvné strany oprávnené odstúpiť od zmluvy. V takom prípade sú zmluvné strany povinné bezodkladne si vrátiť všetky už prijaté plnenia v súvislosti so zmluvou, od ktorej odstupujú.
   3. Dodávateľ je povinný písomne alebo elektronicky prostredníctvom e-pošty informovať objednávateľa o okolnostiach, ktoré bránia alebo môžu brániť alebo inak sťažovať riadne a včasne zrealizovať plnenie, a to ihneď po vzniku takej okolnosti, inak dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne objednávateľovi.
   4. Pokiaľ je dodávateľovi znemožnené plnenie z dôvodov na strane objednávateľa, resp. súvisiace s objednávateľom (t.j. omeškania objednávateľa), dodávateľ je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi poplatok za skladovanie tovaru vo výške 5 € s DPH denne od omeškania objednávateľa až do umožnenia plnenia. V prípade, že sa objednávateľ s dodávateľom písomne dohodne na odklade termínu plnenia z opodstatnených dôvodov (odcestovanie, ochorenie a pod.), poplatok za skladovanie môže byť objednávateľovi odpustený, prípadne sa môžu dohodnúť na jeho inej výške.
   5. Ak objednávateľ v potvrdení o prevzatí tovaru podľa bodu 8.2.4 alebo 8.3.3 a v preberacom protokole podľa bodu 8.4.1 týchto VOP popísal vady, nedorobky alebo iné nedostatky a uviedol, ako sa prejavujú, má sa za to, že tým požaduje od dodávateľa ich bezplatné odstránenie v lehote 30 dní, ak nie sú písomne dohodnuté iné podmienky. Pre odstránenie vád a nedorobkov zistených v rámci preberacieho konania, sa použijú ustanovenia o odstránení vád reklamovaných v záručnej dobe.
  1. Kúpna zmluva
   1. Ak objednávateľ uzatvára s dodávateľom len kúpnu zmluvu bez toho, aby vo vzťahu k tovaru špecifikovanému v kúpnej zmluve uzatvoril s dodávateľom aj zmluvu o dodaní tohto tovaru, miestom plnenia je sklad dodávateľa na adrese: Príbovce 234, Príbovce, 038 42.
   2. Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že plnenie sa považuje za riadne a včas odovzdané vtedy, ak dodávateľ:
 1. umožní objednávateľovi osobné prevzatie tovaru na mieste a v čase dohodnutom v zmluve, alebo
 2. odovzdaním tovaru na prepravu v čase dohodnutom v zmluve.
   1. Dodávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie termínu odovzdania atypických komponentov stavby, o čom sa zaväzuje objednávateľa informovať pred samotným uzatvorením zmluvy.
   2. Tovar sa považuje za prevzatý objednávateľom okamihom, keď objednávateľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru. Prevzatie tovaru objednávateľ alebo ním určená tretia osoba potvrdí podpisom potvrdenia o prevzatí tovaru. V potvrdení o prevzatí tovaru tiež uvedie prípadné vytýkané poškodenia obalu a/alebo  vady tovaru.
  1. Zmluva o doprave tovaru
   1. Dodávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie termínu dodania atypických komponentov stavby, o čom sa zaväzuje objednávateľa informovať pred samotným uzatvorením zmluvy.
   2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť prístupových ciest a dostupnosť miesta plnenia. Príjazd a miesto dodania musí byť prístupné pre vozidlá do hmotnosti 12 ton.
   3. Prevzatie tovaru objednávateľ alebo ním určená tretia osoba potvrdí podpisom potvrdenia o prevzatí tovaru. V potvrdení o prevzatí tovaru tiež uvedie prípadné vytýkané poškodenia obalu a/alebo vady tovaru.
  1. Zmluva o montáži/demontáži stavby
   1. Objednávateľ je povinný odovzdať dodávateľovi miesto plnenia dohodnuté v zmluve – stavenisko v termíne realizácie plnenia podľa zmluvy, t.j. v deň montáže/demontáže, v stave umožňujúcom realizovať plnenie, a to najmä s ohľadom na body 4.4.2 a 4.4.3 týchto VOP. O odovzdaní a prevzatí staveniska a o odovzdaní a prevzatí zmontovanej stavby obe zmluvné strany spíšu preberací protokol.
   2. Preberací protokol podľa bodu 8.4.1 týchto VOP obsahuje najmä:
 • číslo zmluvy,
 • označenie zmluvných strán,
 • vyhlásenia zmluvných strán týkajúce sa pripravenosti podkladu pod stavbou podľa bodu 4.4.2 a 4.4.3 týchto VOP, prípadne vyhlásenie objednávateľa podľa bodu 4.4.4 týchto VOP,
 • vytýkané vady a nedorobky stavby spolu s dohodnutým termínom ich odstránenia,
 • dátum odovzdania staveniska a dátum odovzdania zmontovanej stavby a
 • podpisy oboch zmluvných strán.
   1. V prípade, že objednávateľ:
 • odmietne bezdôvodne prevziať plnenie, alebo
 • sa nedostaví na zmluvou určený termín odovzdania plnenia, 

považuje sa plnenie za riadne, včas a bez vád odovzdané dodávateľom a objednávateľom prevzaté:

 • dňom bezdôvodného odopretia prevzatia plnenia, alebo
 • nedostavením sa na zmluvou určený termín odovzdania plnenia.
   1. Termínom odovzdania stavby je deň ukončenia montáže, ak sa strany nedohodnú inak.
   2. Dodávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie termínu odovzdania plnenia v prípade atypických a na montáž náročných stavieb, o čom sa zaväzuje objednávateľa informovať pred samotným uzatvorením zmluvy.
   3. Objednávateľ berie na vedomie, že montáž/demontáž stavby môže byť vykonaná výlučne v prípade, že vonkajšia teplota prostredia neklesne pod -2 stupne Celzia a nestúpne nad 30 stupňov Celzia. Dodávateľ je oprávnený v rámci riadnej a včasnej montáže/demontáže stavby nenastúpiť či prerušiť práce v prípade nepriaznivého počasia v nasledujúcich alternatívach: teplota v deň dodania počas 8 hodinovej zmeny je nižšia než -2 stupne Celzia a vyššia ako 30 stupňov Celzia, je silný dážď alebo silné sneženie, nadmerne silný vietor znemožňujúci manipuláciu a montáž.
   1. Ak dodávateľ nesúhlasí s objednávateľom ohľadom vytknutých vád, nedorobkov alebo nedostatkov plnenia, je povinný to uviesť v Preberacom protokole podľa bodu 8.4.1 týchto VOP. V prípade, ak neuvedie o tom záznam alebo záznam odmietne podpísať, má sa za to, že nemá výhrady voči zápisu objednávateľa.
   2. Preberací protokol podľa bodu 8.4.1 týchto VOP podpísaný objednávateľom a dodávateľom je považovaný za dohodu o všetkých zápisoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, pri ktorých strana písomne prehlási, že s nimi nesúhlasí.
   3. Objednávateľ berie na vedomie, že autorizáciou – podpisom Preberacieho protokolu podľa bodu 8.4.1 týchto VOP dodávateľ môže poveriť iné osoby.

Článok 9

Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody

  1. Vlastnícke právo k veci prechádza na objednávateľa dňom uhradenia celkovej fakturovanej ceny plnenia. 
  2. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa okamžite po odovzdaní veci na mieste plnenia určenom v zmluve.

Článok 10

Odstúpenie od zmluvy

  1. Objednávateľ aj dodávateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy výlučne zo zákonných dôvodov uvedených pri príslušnom zmluvnom type v zákone č.  513/1991 Z.z. – Obchodný zákonník, ak v týchto VOP nie je uvedené inak.
  2. Ak Objednávateľ nezaplatí cenu za plnenie v lehote splatnosti, toto porušenie povinnosti objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy oprávňujúce dodávateľa odstúpiť od zmluvy, pričom po odstúpení od zmluvy dodávateľ môže zdemontovať stavbu a dopraviť ju späť do svojich priestorov a vyúčtovať objednávateľovi cenu za demontáž stavby a dopravu späť do priestorov dodávateľa podľa cenníka platného v čase demontáže a vykonania dopravy. Za týmto účelom udeľuje objednávateľ dodávateľovi uzatvorením zmluvy neodvolateľný súhlas s prístupom na miesto plnenia a na vykonanie všetkých úkonov potrebných na demontáž a odvoz stavby, resp. jej komponentov z miesta plnenia.
  3. V prípade, ak dodávateľ neposkytne plnenie podľa zmluvy v dohodnutej lehote, považuje sa to za porušenie zmluvy oprávňujúce objednávateľa odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátanie zaplatenej zálohy.
  4. Právo na odstúpenie od zmluvy je zmluvná strana povinná uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail).
  5. Pri odstúpení od zmluvy sú zmluvné strany povinné vydať si všetko, čo plnili pred odstúpením od zmluvy, ak sa nedohodnú inak. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy dodávateľ nie je povinný vrátiť objednávateľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený.
  6. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať dodávateľovi alebo osobe poverenej dodávateľom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak dodávateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  7. Objednávateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok 11

Záruka, záručné podmienky, zodpovednosť za vady

  1. Dodávateľ zodpovedá za to, že vec má v dobe prevzatia objednávateľom a počas záručnej doby dohodnuté vlastnosti a bude riadne a bez vád spôsobilá k užívaniu podľa svojho charakteru a účelu.
  2. Ak nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba na tovar podľa kúpnej zmluvy je 24 mesiacov. Ak ide o zmluvu o montáži stavby, záručná doba na stavbu je 3 roky.
  3. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci. Ak objednávateľ prevzal vec až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.
  4. Objednávateľ je v okamihu preberania veci povinný si vec dôkladne prehliadnuť a prípadné vady ako aj nesprávnosť dodaného príslušenstva k veci oznámiť dodávateľovi pri preberaní veci v potvrdení o prevzatí veci, resp. v preberacom protokole.
  5. Dodávateľ zodpovedá za vady na veci, ktoré vzniknú v dobe trvania záruky.
  6. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností objednávateľa, najmä:
 • mechanickým poškodením jednotlivých elementov veci,
 • chybným alebo nedbalým zaobchádzaním s vecou,
 • preťažením veci,
 • nevhodným prevádzkovým prostredím,
 • podkladom pod stavbou zhotoveným v rozpore s bodmi 4.4.2 a 4.4.3 týchto VOP,
 • akýmkoľvek ďalším nesprávnym a nevhodným mechanickým zásahom do veci.
  1. Dodávateľ rovnako nezodpovedá za vady vzniknuté porušením povinností objednávateľa súvisiacich s využitím veci, ktoré na nej vznikli po prechode nebezpečenstva škody na veci, ako aj za vady vzniknuté v dôsledku vonkajších zásahov a vplyvov tretích osôb.
  2. Objednávateľ berie na vedomie, že stavby zhotovené z komponentov dodávaných dodávateľom sú oceľové, nie sú vodotesné a dodávateľ nie je zodpovedný za fyzikálny jav zvaný kondenzácia, ani za prienik vody do stavieb v priestore medzi spodnou hranou steny stavby a podkladom, ktorý si zhotovuje objednávateľ, ani za prienik vody v priestore medzi tesnením sekcionálnej garážovej brány a podkladom. V prípade, že sa preukáže, že reklamovaná vada veci príčinne súvisí s vlastnosťami podľa prvej vety tohto bodu, bude reklamácia zamietnutá.
  3. Objednávateľ je povinný oznámiť dodávateľovi vady veci bez zbytočného odkladu po tom, čo
   1. objednávateľ vady zistil,
   2. objednávateľ pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa Obchodného zákonníka, alebo
   3. sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

Objednávateľ je povinný v oznámení vád uviesť: číslo objednávky a popis vady (ako sa prejavuje). Objednávateľ je tiež povinný priložiť k reklamácii (oznámeniu vád) detailnú fotodokumentáciu vady a telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá bude s dodávateľom komunikovať za účelom odstránenia vád.

  1. Reklamáciu môže objednávateľ uplatniť u dodávateľa na adrese Turčiansky Ďur č. 49, Turčiansky Ďur 038 43.
  2. 2.11.Ak je vadným plnením porušená zmluva podstatným spôsobom, môže objednávateľ:
   1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
   2. požadovať odstránenie vád opravou veci, ak sú vady opraviteľné,
   3. požadovať primeranú zľavu z ceny plnenia alebo
   4. odstúpiť od zmluvy.

Voľba medzi týmito nárokmi objednávateľovi patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez súhlasu dodávateľa. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže objednávateľ požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to dodávateľa požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu dodávateľ oznámil túto skutočnosť. Ak dodávateľ neodstráni vady veci v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny plnenia. Ak objednávateľ neoznámi voľbu svojho nároku v uvedenej lehote, má nároky z vád veci ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

  1. Ak je vadným plnením zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže objednávateľ požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád veci, alebo zľavu z ceny plnenia. Dokiaľ objednávateľ neuplatní nárok na zľavu z ceny plnenia, je dodávateľ povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady veci. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť objednávateľovi vynaloženie neprimeraných nákladov.
  2. Dodávateľ môže vykonať obhliadku veci za účelom náležitého objasnenia reklamácie, pričom bezodkladne písomne s objednávateľom dohodne deň a čas plánovanej obhliadky, na ktorej je objednávateľ povinný zúčastniť sa osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. V prípade, ak nebude možné pre neodôvodnené neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety vykonať obhliadku v dohodnutý deň a v dohodnutom čase, považuje sa reklamácia za neopodstatnenú a reklamácia bude zamietnutá.   
  3. V prípade neopodstatnenej reklamácie je dodávateľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi náklady súvisiace s jej prešetrením.
  4. Uplatnením reklamácie je plynutie záručnej doby prerušené a plynutie pokračuje po obojstranne protokolárnom potvrdení o odstránení reklamovanej vady.
  5. Objednávateľovi zaniká právo z vád veci, ak vzniknuté vady neoznámi riadne, včas a v súlade s týmito VOP a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok 12

Doručovanie

  1. Za adresu na doručovanie všetkých písomností sa považuje adresa uvedená objednávateľom v žiadosti o cenovú ponuku okrem prípadov, v ktorých si zmluvné strany včas písomne doručili oznámenie o inej adrese. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade jej neúspešného doručenia, a to v deň jej vrátenia odosielateľovi. Pri písomnostiach odosielaných faxom alebo e-poštou sa za deň doručenia považuje deň odoslania. Za týmto účelom sa údaje uvedené v zmluve považujú za rozhodujúce, pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana neoznámi zmenu údajov na doručovanie.

Článok 13

Ostatné dojednania

  1. Okrem prípadov, výslovne uvedených v týchto VOP nie je ani jedna zo strán oprávnená započítať svoju pohľadávku voči pohľadávke druhej strany bez vopred daného písomného súhlasu druhej strany, a to ani po zániku ich obchodného vzťahu.
  2. Strany nepovažujú žiadne z ustanovení týchto VOP za také, ktoré by bolo v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z ich záväzkového vzťahu alebo by malo charakter nekalej zmluvnej podmienky a v prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP odchyľujú od zaužívaných alebo zákonom usmerňovaných štandardov, strany uzatvorením zmluvy podľa týchto VOP potvrdzujú, že pre toto odchýlenie existuje spravodlivý dôvod, vyplývajúci z predmetu, povahy a okolností dojednaného plnenia.

Článok 14

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana životného prostredia, nakladanie s odpadmi

  1. Dodávateľ je povinný pri realizácii plnenia dodržiavať plán bezpečnosti a ochrany zdravia na mieste plnenia a s ktorým sa má povinnosť oboznámiť pred realizáciou plnenia, vrátane rešpektovania všetkých pokynov stavbyvedúceho a osôb oprávnených vo vzťahu k stavenisku.
  2. Dodávateľ je povinný dodržiavať právne predpisy o ochrane BOZP, predpisy o ochrane pred požiarmi, o ochrane životného prostredia ako aj všetky ostatné právne predpisy a technologické postupy, vzťahujúce sa na predmet plnenia a jeho realizáciu.
  3. Dodávateľ nie je povinný pred začatím realizácie plnenia preukázať objednávateľovi všetky potrebné licencie, certifikáty, povolenia a pod. a potvrdenia o absolvovaní školení, ktoré v zmysle platných právnych a technologických predpisov sú potrebné k vykonávaniu činnosti, ktorá je predmetom plnenia, ak si ich objednávateľ sám písomne nevyžiada.
  4. V záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci objednávateľ nie je oprávnený vstupovať na stavenisko v priebehu vykonávania montážnych prác.
  5. Nakladanie s odpadmi vzniknutými na mieste montáže stavby v súvislosti s plnením zmluvy je povinný na svoje náklady a zodpovednosť vykonať objednávateľ.

Článok 15

Záverečné ustanovenia

  1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. – Obchodný zákonník.
  2. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných  ustanovení týchto VOP. Zmluvné strany sú  povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel týchto VOP a zmluvy  musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, že k nej vôbec nedôjde, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia týchto VOP a zmluvy a ak také nie sú, potom ustanovenia slovenských právnych predpisov, v oboch prípadoch také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.
  3. V prípade sporu a neúspešného rokovania o urovnaní sporu, je na rozhodnutie vo veciach sporu príslušný všeobecný súd v Slovenskej republike podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
  4. Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť dodávateľa, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32 
   827 99  Bratislava a Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom: Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, www.soi.sk, www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.
  5. Osobné údaje objednávateľa sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o., ktoré sú súčasťou VOP.

 

Vypracoval: Ing. Martin Choleva, Marek Choleva, Marián Choleva  – konatelia spoločnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o.

V Martine, dňa 1.6.2018