Ikona telefónu +421 43 455 53 33 Po - Pia 7:30 - 17:00
Ikona shopu Vyskúšajte náš
e-shop »

Štatút súťaže

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „organizátor“)
  Obchodné meno: GARDEON, s. r. o.
  Sídlo: Turčiansky Ďur č. 49, 038 43, Turčiansky Ďur
  IČO: 47 033 291
  IČ DPH: SK 202 371 6706
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 58559/L.
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 27.5.2024 do 30.6.2024.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba:
  · s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky.
  · v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života
  · ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.
  (ďalej len „účastník súťaže“)
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže: Hlasoval pri súťažných Facebook prípevkoch za fotky, ktoré sa mu páčia.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je: zľavový kupón na závesný systém GARDEON na bicykel.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov prostredníctvom žrebovania v aplikácii na vyžrebovania výhercu.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našom FacebookuVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.
 8. Ochrana osobných údajov
  Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou  od 25.5.2018  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov, ktorý je zverejnený na webovej stránke https://gardeon.sk/gdpr/.
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý účastník súťaže účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči Účastníkovi súťaže žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do súťaže organizátor vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
  Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.
  Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

             V Turčianskom Ďure, dňa 27.5.2024