Ikona telefónu +421 43 455 53 33 Po - Pia 7:30 - 17:00
Ikona shopu Vyskúšajte náš
e-shop »

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) pre e-SHOP spoločnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 • Internetový obchod na adrese gardeon.sk/shop (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou 3PO SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Turčiansky Ďur 49, 038 43 Turčiansky Ďur, IČO: 47 033 291, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 58559/L (ďalej len „predávajúci“ alebo „dodávateľ”).

 

Kontaktné údaje na predávajúceho:

Názov:                                     3PO SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:                                       Turčiansky Ďur 49, 038 43 Turčiansky Ďur, Slovenská republika

IČO:                                         47 033 291

DIČ:                                         202 371 6706

IČ DPH:                                  SK 202 371 6706

 

Zápis:

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 58559/L

 

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a.s.  2945030873/1100, TATRSKBX, SK11 1100 0000 0029 4503 0873

VÚB a.s. Martin, 3119635154/0200, SUBASKBX, SK07 0200 0000 0031 1963 5154

 

Telefonický kontakt: +421 903 18 18 18

E-mailový kontakt: shop@gardeon.sk

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom: P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A , 827 99 Bratislava 215, www.soi.sk

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1

web: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci” alebo „odberateľ“) prostredníctvom internetového obchodu gardeon.sk/shop (ďalej len „zmluva“).
 • Ak ďalej v týchto VOP nie je uvedené inak:
  • Vecou sa rozumie tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu – predmet kúpy.
  • Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
  • Dodávateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, t.j. predávajúci.
  • Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  • Podnikateľom sa rozumie osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „podnikateľ“).
 • Právne vzťahy týkajúce sa spotrebiteľa neupravené v týchto VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, neupravené v týchto VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Pokiaľ nie sú v zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto VOP.
 • Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy.

 

 

Článok 2

Predmet a spôsob uzavretia zmluvy

 

 • Zmluva je dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim o podstatných náležitostiach zmluvného vzťahu založeného zmluvou, a to najmä o predmete, druhu, termíne plnenia, množstve plnenia, cene, splatnosti a iné.
 • Kupujúci si objedná dodanie tovaru, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach.
 • Kupujúci si v internetovom obchode vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované množstvo kusov a kliknutím na tlačidlo „vložiť do košíka“ tovar v požadovanom množstve uloží do košíka. Následne môže pokračovať v nákupe výberom ďalšieho tovaru alebo prejsť do „pokladne“, kde si môže prezrieť obsah „nákupného košíka“ – zhrnutie. Po výbere tovaru a jeho množstva kupujúci vyplní objednávací formulár v rozsahu pre prípad spotrebiteľa: meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, e-mailový a telefonický kontakt, a pre prípad podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, dodacia a fakturačná adresa, e-mailový a telefonický kontakt, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH; ďalej si kupujúci zvolí spôsob doručenia a platby. Za tovar možno platiť bankovým prevodom na účet predávajúceho. Pre uskutočnenie objednávky je potrebné odoslať objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. O vytvorení objednávky a jej odoslaní kupujúcim predávajúcemu v internetovom obchode je kupujúcemu automaticky vygenerované a zaslané potvrdenie na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy, ktorým je kupujúci viazaný. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde až elektronickým potvrdením (e-mailom) elektronickej objednávky (potvrdenie o uzavretí zmluvy), čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Pre zmluvné strany sú záväzné údaje obsiahnuté v objednávke. Akékoľvek vedľajšie ústne dohody, ktoré nie sú obsiahnuté v zmluve a v týchto VOP, sú irelevantné. Akákoľvek zmena údajov zmluvy musí byť písomne potvrdená oboma zmluvnými stranami.

 

 

Článok 3

Predmet zmluvy

 

 • Na základe uzatvorenej zmluvy je predávajúci povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu v zmysle objednávky uskutočnenej podľa týchto VOP a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob doručenia a platby tovaru uhradiť.

 

 

Článok 4

Platobné a dodacie podmienky

 

 • Dojednaná cena za včasné a riadne dodanie tovaru je stanovená dohodou strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. Celková cena tovaru je uvádzaná spolu s DPH.
 • Kúpna cena sa riadi cenníkom dodávateľa v čase vyhotovenia objednávky (ďalej aj len „cena za tovar“). Cena za tovar je vždy uvedená pri jednotlivých tovaroch v internetovom obchode. Náklady na dodanie a prípadné náklady súvisiace s platbou za tovar sú uvedené pri jednotlivých vybraných spôsoboch doručenia a platby. Pred odoslaním objednávky je kupujúci vždy oboznámený s cenou za tovar, súvisiacimi nákladmi a celkovou cenou vrátane dane z pridanej hodnoty.

Cenu za tovar je možné uhradiť bankovým prevodom na účet dodávateľa. V prípade platby bankovým prevodom je kupujúcemu emailom zaslaná zálohová faktúra, ktorá obsahuje informácie o tovare, cene a účte predávajúceho, na ktorý je potrebné zálohovú faktúru uhradiť. Pri platbe prevodom je potrebné zadať ako variabilný symbol číslo objednávky. V prípade záujmu o osobný odber bude odberateľ informovaný e-mailom, že jeho produkt už je pripravený na výdajnom mieste a môže si ho prevziať v nasledujúcich 7 kalendárnych dňoch od doručenia informácie.

 • Faktúra na cenu za tovar vystavená dodávateľom bude zaslaná kupujúcemu elektronicky alebo spolu s tovarom. Faktúra slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.
 • Zľavy a akékoľvek iné zmeny z cenníkovej ceny podliehajú osobnej dohode zmluvných strán.
 • Poškodenie a zničenie tovaru po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho nemá vplyv na povinnosť kupujúceho riadne a včas zaplatiť cenu za tovar.
 • Neuhradením ceny za tovar kupujúcim riadne a včas vzniká predávajúemu právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Kupujúci nie je oprávnený jednostranne znižovať výšku platby.
 • Ak vznikne pri plnení zmluvy nutnosť ďalších výdavkov vinou kupujúceho (napr. kupujúci neprevezme tovar v odbernej lehote a bude potrebné zaslať mu ho znova), uhradí kupujúci tieto ďalšie výdavky podľa skutočných nákladov vynaložených dodávateľom.
 • Dodávateľ riadne a včas dodá kupujúcemu tovar a kupujúi sa zaväzuje tovar prevziať v súlade so zmluvou podľa týchto VOP. Dodávateľ dodá tovar podľa zmluvy kupujúcemu v mieste a lehote dohodnutých v zmluve.
 • Za riadne dodanie tovaru sa považuje dodanie tovaru včas v dojednanom množstve, dojednanej kvalite, bez vád, so všetkými dokladmi, ktoré sú podľa charakteru plnenia vyžadované právnymi alebo technologickými predpismi a vzájomnými dojednaniami alebo inak nevyhnutné k tomu, aby tovar mohol riadne plniť svoj účel.
 • Ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré bránia alebo môžu brániť riadnemu alebo včasnému dodaniu tovaru, oznámi to kupujúci dodávateľovi, resp. dodávateľ kupujúcemu, písomne alebo elektronicky prostredníctvom emailu bez zbytočného odkladu spolu s uvedením náhradného termínu dodania. V prípade vyskytnutia takýchto okolností môže druhá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť. V takom prípade sú zmluvné strany povinné bezodkladne si vrátiť všetky už prijaté plnenia v súvislosti so zmluvou, od ktorej odstupujú.
 • Lehota pre dodanie tovaru je najviac 30 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, ak sa dodávateľ a kupujúci písomne nedohodnú inak.

 

Článok 5

Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody

 

 • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, dňom prevzatia tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, ktorým je podnikateľ, až dňom úplného uhradenia kúpnej ceny za tovar.
 • Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho okamžite po prevzatí tovaru.

 

 

Článok 6

Odstúpenie od Zmluvy

 • Kupujúci aj predávajúci sú oprávnení odstúpiť od zmluvy zo zákonných dôvodov a z dôvodov uvedených v týchto VOP.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy je zmluvná strana povinná uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail).
 • Informácie pre kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, o odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu:
  • Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, je v prípade uzatvorenia zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.
  • Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom ak má kupujúci záujem, môže za účelom odstúpenia od zmluvy vyplniť a odoslať vzorový formulár dostupný na internetovej stránke predávajúceho gardeon.sk/shop a ktorý mu bude doručený aj na e-mailovú adresu kupujúceho spolu s týmito VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.
  • Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy je poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
  • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
  • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  • Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
  • Kupujúci berie na vedomie, že náklady na dodanie tovaru mu budú vrátené iba v prípade odstúpenia od zmluvy v celom rozsahu.
  • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý dodávateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré dodávateľ nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal dodávateľa; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy dodávateľa u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • V prípade porušenia podmienok zmluvy kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu porušením povinností kupujúceho vznikla.

 

 

Článok 7

Záruka, záručné podmienky, zodpovednosť za vady

 

 • Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú len na zmluvu uzavretú s kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád tovaru, ako aj postup a spôsob vybavenia uplatnených nárokov z vád tovaru sa v prípade kupujúceho, ktorý pri uzatvorení zmluvy vystupuje ako podnikateľ, riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a prípadne ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich postavenie a uplatňovanie nárokov z vád tovaru medzi podnikateľskými subjektmi.
 • V tomto článku sú uvedené informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.
 • Dodávateľ zodpovedá za to, že tovar má v dobe prevzatia kupujúcim a počas záručnej doby dohodnuté vlastnosti a bude riadne a bez vád spôsobilý k užívaniu podľa svojho charakteru a účelu.
 • Ak nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba na tovar podľa kúpnej zmluvy je 24 mesiacov. Ak ide o dodanie použitej veci, záručná doba je 12 mesiacov.
 • Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním poverenou osobou. Ak kupujúci prevzal tovar až po dni, do ktorého mal povinnosť ho prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.
 • Dodávateľ zodpovedá za vady na tovare, ktoré vzniknú v dobe trvania záruky. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, dodávateľ nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, dodávateľ nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 • Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia odberateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 • Kupujúci je povinný bezodkladne po zistení vád tieto oznámiť predávajúcemu a vadný tovar ďalej nepoužívať.
 • Reklamáciu môže kupujúci uplatniť u dodávateľa osobne alebo písomne na adrese Turčiansky Ďur č.49, Turčiansky Ďur, 038 43, telefonicky na tel.č.: 0903 18 18 18 alebo e-mailom na: shop@gardeon.sk. Pre začatie reklamačného konania je potrebné, aby kupujúci doručil predávajúcemu reklamovaný tovar a preukázal, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a kedy (napr. faktúrou obdržanou pri dodaní tovaru). Pri uplatnení reklamácie kupujúci popíše vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Tovar doručený na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý.
 • Ak kupujúci uplatní reklamáciu, dodávateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv podľa Občianskeho zákonníka uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu veci, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu veci za novú.
 • Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu veci alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • Uplatnením reklamácie je plynutie záručnej doby prerušené až do ukončenia reklamačného konania.
 • Ak kupujúci reklamáciu výrobku (t.j. tovaru) uplatnil počas prvých 12 mesiacov od prevzatia veci, môže dodávateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Dodávateľ je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a dodávateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť dodávateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Kupujúcemu zaniká právo z vád veci, ak vzniknuté vady neoznámi riadne, včas a v súlade s VOP a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Informácie pre spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode sa nachádzajú tiež v Reklamačnom poriadkuydanom dodávateľom, ktorý tvorí súčasť týchto VOP ako Príloha č. 1.

 

 

Článok 8

Doručovanie

 

 • Za adresu na doručovanie všetkých písomností sa považuje adresa uvedená kupujúcim v jeho kontaktných údajoch zadaných pri vytvorení objednávky a adresa dodávateľa uvedená ako sídlo v týchto VOP, okrem prípadov, v ktorých si zmluvné strany včas písomne doručili oznámenie o inej adrese. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade jej neúspešného doručenia, a to v deň jej vrátenia odosielateľovi. Pri písomnostiach odosielaných faxom alebo emailom sa za deň doručenia považuje deň odoslania.

 

 

Článok 10

Ostatné dojednania

 

 • Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto VOP nie je ani jedna zo strán oprávnená započítať svoju pohľadávku voči pohľadávke druhej strany bez vopred daného písomného súhlasu druhej strany, a to ani po zániku ich obchodného vzťahu.
 • Strany nepovažujú žiadne z ustanovení týchto VOP za také, ktoré by bolo v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z ich záväzkového vzťahu alebo by malo charakter nekalej zmluvnej podmienky a v prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP odchyľujú od zaužívaných alebo zákonom usmerňovaných štandardov, strany uzatvorením zmluvy podľa týchto VOP potvrdzujú, že pre toto odchýlenie existuje spravodlivý dôvod, vyplývajúci z predmetu, povahy a okolností dojednaného plnenia.

 

 

Článok 11

Informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov

 • Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na shop@gardeon.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR mhsr.sk
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a dodávateľom vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 

 • V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok alebo zmluvy.
 • Súčasťou týchto VOP je ako Príloha č. 1 Reklamačný poriadok.
 • Znenie týchto všeobecných obchodných podmienok môže dodávateľ meniť a dopĺňať. Nové znenie všeobecných obchodných podmienok je účinné odo dňa jeho zverejnenia, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z právneho vzťahu založeného zmluvou uzavretou pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia všeobecných obchodných podmienok sa spravujú znením všeobecných obchodných podmienok účinným v čase vzniku zmluvy.
 • V prípade sporu a neúspešného rokovania o urovnaní sporu je na rozhodnutie vo veciach sporu príslušný všeobecný súd v Slovenskej republike podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
  • Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú na internetovej stránke predávajúceho gardeon.sk.

 

V Turčianskom Ďure dňa 1.9.2021